lang="fa-IR" کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر > html2
پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

آیین نامه وجین کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آیین نامه زیر برای تعیین نحوه وجین منابع و مواد چاپی و غیر چاپی در کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ندوین شده است تا با تلاش کتابداران در کتابخانه های تابعه دانشگاه به لحاظ محتوای اطلاعاتی، شاهد مجموعه هایی پویا تر و جذاب تر برای جامعه دانشگاهی باشیم. در مرحله اول عملیات وجین، ارزیابی و بررسی درجه کفایت مجموعه منابع و مواد اطلاعاتی از طرف کتابداران هر کتابخانه ضروری است. برای ارزیابی مجموعه می بایستی به چند عال مهم توجه داشت:

الف- ارزش محتوای منابع و مواد

ب- نوع رشته و تخصص جامعه استفاده کننده کتابخانه

ج- نوع کتابخانه، را که اهداف کتابخانه با توجه به نوع کتابخانه ( دانشکده ای ، مرکزی پزسکی آموزشی و درمانی و یا گروه های تخصصی ) مختلف و متنوع است .

د- میزان استفاده کم و یا زیاد از هر منبع در مجموعه کتابخانه که از عوامل مهم وجین و عدم وجین آن منبع محسوب می شود و توجه به این نکته ضروری است .

 

فصل اول : کلیات

مدیریت صحیح مجموعه سازی در حفظ ارزش و اعتبار مجموعه منابع کتابخانه نقش اساسی دارد. ارزشیابی دوره ایی منابع و پیرو آن خارج کردن منابعی که به دلایل منطقی لازم است از مجموعه خارج شوند. یکی از پایه های اصلی مدیریت مجموعه می باشد. لذا کتابخانه ها برای حفظ پویای مجموعه ضمن افزودن منابع روزآمد مورد نیاز، لازم است منابعی را به روی در تولیدات علمی جدید جایگاه خود را از دست داده اند، از مجموعه خارج نمایند.

فصل دوم : اهداف

ماده 1: ایجاد فضای مناسب و کافی برای منابع اطلاعاتی

ماده 2: تسهیل و تسریع در دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز

ماده 3: پویا و زنده نگهداشتن مجموعه کتابخانه

 

فصل سوم : اصول وجین

 ماده 4: قبل شروع عملیات ابتدا فرایند رف خوانی توسط کتابداران کتابخانه های مربوطه انجام می شود و تمامی منابع مجموعه ها از لحاظ منابع مفقودی، امانت و موجودی کنترل و بازبینی می شود.

ماده 5: شروع کار وجین منابع در هر کتابخانه بدون انجام رف خوانی قبل از آن غیرممکن و ممنوع است.

ماده 6: برای انجام این کار کتابخانه ها به تشخیص سرپرست کتابخانه می تواننند وظایف و خدمات امانت خود را در مقطع زمانی مناسب تعطیل کنند تا کار با دقت بیشتری انجام شود.

ماده 7: کتابخانه های تابعه باید زمان مناسبی را برای کار وجین در نظر بگیرند . از نظر زمانی بهتر است وجین منابع به صورت مستمر و سالانه ( در فصل تابستان)  همزمان با قفسه خوانی مجموعه انجام شود.

ماده 8: سرپرست کتابخانه های تابعه دانشگاه می بایستی مشخصات کتب مفقودی را به کتابخانه مرکزی ارسال کنند.

فصل چهارم: کدام منابع جزء منابعی وجینی محسوب می شود:

ماده 9 : منابع فرسوده، مستعم و آلوده ایی که ارزش علمی ، تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا ، صورف هزینه های نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد شد .

ماده 10: منابع واجد شرایط علمی یا تاریخی در صورت فرسودگی و آلودگی در محل خاصی در کتابخانه نگهداری و در صورت نیاز مبرم به استفاده از آن نسخه اسکن شده و یا کی از تهیه خواهد شد.

ماده 11: نسخه های تگراری و فراوان از یک عنوان واحد و یک ویرایش واحد که به تشخیص کتابار از اهمیت و استفاده آن کاسته شده است را می توان با در نظرکتابدار به یک یا چند نسخه محدود کاهش داد.

ماده 12: منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده اند( مثل کتب قدیمی زبان های برنامه نویسی کامپیوتر) ... نگهداری این گونه منابع در حد یک نسخه از هر عنوان مه منظور مطالعه و تحقیق در تاریخچه موضوع مربوط به منبع ضروری است.

ماده 14: منابعی که بنابر تشخیص شورای عالی کتابخانه های دانشگاه جهت عرضه  به عموم  مراجعان نا مناسب تشخیص داده باشد. این گونه منابع در محل خاصی در کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری و بنابر تشخیص رئیس کتابخانه های دانشگاه در اختیار محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار داده می شود.

ماده 15: منابعی و مواد فرسوده و مستعمل که اتمکان صحافی و یا اصلاح ندارند و از اعتبار علیمی لازم برخوردار نیسند نیز جزء منابع و جینی محسوب می شوند.

ماده 16: کتبی که از نظر ترجمه ، موضوع ، محتوا ، زمان یا ویرایش قدیمی شده ان و در سه سال گذشته استفاده کننده ایی نداشتهاند، بنا به نظر کتابداران می توانند وجین شودند.

ماده 17: وجین منابع نامطلوب

منابعی که از نظر شرایط سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی نامطلوب تشخیص داده شوند بنا به تشخیص کتابداران و یا سرپرست کتابخانه مربوطه می بایست به طور جداگانه فهرستی از آ« ها تنظیک و به همراه نسخه ایی از آن به کتابخانه مرکزی ارسال شود تا ضمن استعلام از شورای فرهنگی دانشگاه نسبت به وجینی بودن منابع مذکور اقدام و تشخیص نهایی را به کتابخانه مربوطه اعلام شود تا در صورت تایید شورای فرهنگی منابع مذکور از مجموعه وجین شوند.

تبصره 1: منابع و موادی با موضوعات ادبی، سیاسی، تاریخی، مذهبی، و کلیات شامل تعریف و روند وجین نمی باشند.

ماده 18: وجین منابع غیر مرتبط با کتابخانه تابعه

منابعی و موادی که در هنگام خرید اشتباها انتخاب و خریداری شده اند و مورد استفاده رشته های مربوط به کتابخانه نمی باشند می توانند زیر نظر کتابخانه مرکزی با سایر کتابخانه های تابعه دانشگاه مبادله شوند.

 

ماده 19 : وجین نشریات ادواری و مجلات

در مورد نشریات ادواری و مجلات صرفا مواردی که بصورت تکی و یا اهدایی ارسال شده اند و از نظر محدوده زمانی قدیمی بوده ( بیش از 2 سال از انتشار آن گذشته باشد ) و در حال حاضر نیز نسخ روز آمد آن ها به کتابخانه مربوطه ارسال نمی شوند، می توانند وجین شوند.

تبصره 1: لیست مشخصات کتابشناختی این نوع منابع و مواد می بایستی تنظیم و نسخه ای از آن به کتابخانه مرکزی ارسال شوند تا در صورت نیاز کتابخانه های تابعه، این منابع و مواد به کتابخانه های مذکوراهدا شود.

فصل پنجم : منابع مستثنی از وجین

ماده 20: منابع چاپ شده قبل از سال های 1330 هجری شمسی ( معادل 1360 هجری قمری یا 1945 میلادی) در هر مجموعه ایی از وجین مستثنی بوده و باید در جهت نگهداری آنها کوشش گردد.

تبصره 2 : در صورتی که نسخه های مکرر از این منابع در کتابخانه مرکزی موجود باشد و نیازی به نگهداری همه آنها نباشد، مسئول کتابخانه می تواند نسخه های اضفی را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادتحویل دهد.

ماده 21: منابع نفیس و هنری که تصاویر رنگی و کاغذ های اعلا دارند وجین نخواهند شد.

ماده 22: منابع هسته هر رشته تحصیلی مشمول وجین نمی باشند.

تبصره 1: کتابداران می توانند در صورت نیاز و حسب تشخیص تعدادی از نسخ، حداقل یک ویرایش قدیمی تر از ویرایش آخر کتاب را نیز در مجموعه خود و در کنار ویرایش های جدید نگهداری کنند.

 

فصل ششم : اعضا کمیته وجین منابع

ماده 23: اعضای کمیته وجین منابع در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد عبارتند از :

1-1. رئیس یا معاون کتابخانه مرکزی

2-1. یک نفر از کتابداران بخش امانت

3-1 . در صورت همکاری از اعضای هیئت علمی یا کارشناسان حوزه تخصصی به عنوان متخصص موضوعی در غیر اینصورت از کتابداران آگاه به مجموعه تخصصی مربوطه مشورت گرفته شود.

فصل هفتم : مراحل وجین

ماده 24: کتابخانه موظف است بر اساس معیارهای مذکور ، به شناسایی، انتخاب و جمع‌آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد

ماده 25: مسئول کتابخانه لازم است پس از شناسایی منابع وجینی، اعضای کمیته وجین کتابخانه را جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در جریان قرار دهد.

ماده 26: لازم است مسئول کتابخانه ، لیست تنهایی منابع وجینی ( شامل عنوان ، مؤلف ، سال انتشار و شماره ثبت ) را به پیوست صورت‌جلسه کمیته وجین به همراه کتب وجینی به کتابخانه مرکزی ارسال نماید.

ماده 27 : کتابخانه مرکزی موظف است پس از دریافت صورت‌جلسه منابع وجینی هر کتابخانه ، نسبت به حذف شماره ثبت منابع از نرم‌افزار کتابخانه اقدام نماید.

تبصره 3: در صورت امکان حذف اطلاعات منبع وجین شده به‌طور کامل فقط در قسمت جستجوی مدرک انجام شود و در قسمت ورود اطلاعات بدون حذف شماره ثبت هنگام مشاهده مدرک جمله " این کتاب وجین شده است " در بالای برگه فهرست ظاهر شود . زیرا ازنظر آماری وجود اطلاعات مذکور در نرم‌افزار مفید خواهد بود.

ماده 28/: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص کتاب‌های وجین شده بر عهده شورای عالی کتابخانه‌های دانشگاه می‌باشد .

 ماده 29: تعداد منابع وجین شده در هر نوبت باید متناسب با تعداد کل منابع موجود در کتابخانه باشد.

ماده 30 : تهیه لیست از منابع و مواد وجینی

تمامی کتابخانه‌ها موظف هستند لیست مشخصات کتابشناختی منابع و مواد وجینی خود را تنظیم کنند. و پس از تأیید کتابخانه مرکزی و معاونت پژوهشی دانشکده  یا معاونت آموزشی مرکز پزشکی، آموزشی ، درمانی منابع و مواد مذکور از دفتر ثبت و نرم‌افزار جامع کتابخانه حذف و مجوز نهایی وجین صادر شودم طبق سیاست‌های اداری و مالی هر واحد نسبت به فروش، اهدا و امحاء و.. اقدام لازم صورت گیرد.

سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی
سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی
بانک اطلاعات مقالات پزشکی ایران
سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه های پزشکی
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
سامانه معرفی مجلات نامعتبر و جعلی
سامانه انتشار نتایج اخبار پژوهش های سلامت
سامانه نشریات علمی پزوهشی پزشکی
سامانه نوپا
سامانه منبع یاب