پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
کارمندان کتابخانه

 

مسئول کتابخانه : خانم نجمه نوارباف زاده 

رشته تحصیلی :  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی     

تلفن تماس : 36228916-061   

پست الکترونیک : nnavarbaf@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس کتابخانه :خانم نوارباف زاده  

  رشته تحصیلی : کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی     

تلفن تماس : 36228916-061 

  پست الکترونیک : nnavarbaf@gmail.com

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort