پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X

شرح وظایف:

v    هماهنگی امور کتابخانه با معاونت آموزش و تحقیقات

v    پیگیری مسائل مربوط به کتابخانه

v    تنظیم نامه های اداری و پاسخگویی و اجرای نامه های مدیران

v    تنظیم و سازماندهی لیست سفارشات خرید منابع از طرف هیات علمی، دانشجویان و سایرین جهت مجموعه سازی

v    برنامه ریزی ،سازمان دهی و مجموعه سازی منابع

v    شرکت در نمایشگاههای مربوطه جهت خریداری منابع مورد نیاز کتابخانه

v    ثبت و ورود اطلاعات و فهرستنویسی منابع جهت قرار گیری در قفسه های مربوطه

v    پاسخگویی به مراجعین میز امانت و مرجع

v    تسویه حساب نهایی با دانشجویان، پرسنل و هیات علمی

v    شرکت در سمینارها ، همایشهای مربوط به حوزه کتابداری

v    رف خوانی و وجین منابع در صورت نیاز

v    پيگيري معايب سيستمها از طريق هماهنگي با كارشناس مركز كامپيوتر دانشكده

v    مشاوره با  اعضاء هيئت علمي و دانشجويان جهت استفاده از پورتال منابع ديجيتال

v    تهيه آيين نامه هاي لازم جهت استفاده از كتب و مجلات و اداره كتابخانه

v    انجام هماهنگی های لازم جهت حضور در نمایشگاههای کتاب با معاونت پژوهشی دانشکده

v    صحافی ابتدایی کتابهای مستهلک

v    مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز دانشجویان و اعضاءهیات علمی

v    نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتاب های کتابخانه