پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

X
شرح وظایف

 

هماهنگی امور کتابخانه با معاونت آموزش و تحقیقات

پیگیری مسائل مربوط به کتابخانه

تنظیم نامه های اداری و پاسخگویی و اجرای نامه های مدیران

تنظیم و سازماندهی لیست سفارشات خرید منابع از طرف هیات علمی، دانشجویان و سایرین جهت مجموعه سازی

برنامه ریزی ،سازمان دهی و مجموعه سازی منابع

شرکت در نمایشگاههای مربوطه جهت خریداری منابع مورد نیاز کتابخانه

ثبت و ورود اطلاعات و فهرستنویسی منابع جهت قرار گیری در قفسه های مربوطه

پاسخگویی به مراجعین میز امانت و مرجع

تسویه حساب نهایی با دانشجویان، پرسنل و هیات علمی

شرکت در سمینارها ، همایشهای مربوط به حوزه کتابداری

رف خوانی و وجین منابع در صورت نیاز

پيگيري معايب سيستمها از طريق هماهنگي با كارشناس مركز كامپيوتر دانشكده

مشاوره با  اعضاء هيئت علمي و دانشجويان جهت استفاده از پورتال منابع ديجيتال

تهيه آيين نامه هاي لازم جهت استفاده از كتب و مجلات و اداره كتابخانه

انجام هماهنگی های لازم جهت حضور در نمایشگاههای کتاب با معاونت پژوهشی دانشکده

صحافی ابتدایی کتابهای مستهلک

مشارکت در انتخاب منابع مورد نیاز دانشجویان و اعضاءهیات علمی

نظارت بر امر جرائم و دیرکرد کتاب های کتابخانه

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort